Ценовник услуга ЈКП  “ВОДОВОД”  Лебане

 

1. ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
1.1.За домаћинства (физичка лица) 26.900,00
1.2.Предузећа,установе,месечна потрошња испод 500 м3 47.300,00
1.3.Предузећа и установе месечна потрошња преко 500 м3 58.300,00
1.4.Продавнице, локали, киосци, СТР и др. до 500 м3 36,600,00
1.5.Одвајање прикључка за домаћинства 9.000,00
1.6.Одвајање прикључка за локале 14.500,00
1.7.Прикључак за стамбене објекте у вишеспратним зградама

-по једном стану

-по једном локалу

 

26.500,00

36.600,00

1.8.Издавање мишљења и сагласности на прикључак 1.100,00
2. ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
2.1.За домаћинства (физичка лица) 9.800,00
2.2.Предузећа, установе, месечна потрошња испод 500 м3 18.500,00
2.3.Предузећа и установе месечна потрошња преко 500 м3 20.100,00
2.4.Продавнице, локали, киосци, СТР и друго 18.500,00
2.5.Стамбене објекте у вишеспратним зградама

-по једном стану

-по једном локалу

 

9.800,00

18.500,00

 

 

3. ЗАМЕНА ВОДОМЕРА СТАРО ЗА НОВО УЗ ДОПЛАТУ
3.1.Водомер 13 мм – 1/2 ком 3.100,00
3.2.Водомер 20 мм – 3/4 ком 4.200,00
3.3.Водомер 25 мм – 1 ком 5.100,00
3.4.Водомер 30 мм – 5/4 ком 6.100,00
3.5.Водомер 40 мм – 6/4 ком 7.000,00
3.6.Замена и поправка стакла по једном водомеру 1.300,00
3.7.Прање водомера 1.300,00

 

 

 

4. Цене за искључење постојећих корисника на уличну водоводну мрежу на лични захтев и искључење корисника на уличну водоводну мрежу због неплаћених рачуна
4.1.Искључење корисника без ископа 3.960,00
4.2.Искључење корисника са ископом у асфалтној површини 18.200,00
4.3.Искључење корисника са ископом у зеленој површини 11.700,00

 

5. ЗАМЕНА ВЕНТИЛА У ШАХТОВИМА ЗА ВОДОМЕР
5.1. Замена пропусног вентила фи 13 ком 1.560,00
5.2. Замена пропусног вентила фи 20 ком 1.820,00
5.3. Замена пропусног вентила фи 25 2.600,00
5.4. Замена пропусног вентила фи 30 2.860,00
5.5. Замена пропусног вентила фи 40 3.640,00
5.6. Замена пропусног вентила фи 50ком 5.200,00
5.7. Замена пропусног вентила ОЗ фи 50 ком 19.760,00
5.8. Замена пропусног вентила ОЗ фи 80 ком 23.400,00
5.9. Замена пропусног вентила ОЗ фи 100 ком 24.700,00
5.10. Замена пропусног вентила фи ОЗ фи 150 ком 32.500,00

 

6. РАД РАДНИКА, СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
6.1.Рад водоинсталатера-радни час 1.300,00
6.2.Рад радника на одржавању канализације 1.500,00
6.3.Специјалног возила “КАНАЛ ЏЕТ“ радни час 12.000,00
6.4.Црпљење и прање септичке јаме запремине до 3 м3 (Канал џетом) тура  

12.000,00

6.5.Комбинована грађевинска машина „New Holand“- радни час 8.000,00
6.6.Рад ‘’New Holand” на чишћењу снега-радни час са ПДВ-ом 8.500,00
6.7.Комбинована грађевинска машина “Боб кет” – радни час 5.000,00
6.8.Рад “Боб кета” на чишћењу снега- радни час са ПДВ-ом 5.500,00
6.9.Рад мини утоваривача на ломљењу бетона, асфалта (пикамер) – радни час  

10.000,00

6.10.Превоз воде Цистерна за воду по тури 8.900,00
6.11.Рад муљне пумпе на дубини до 7м – радни час 2.000,00
6.12.Рад бунарске пумпе на дубини до 15м  – радни час 3.000,00
6.13.Рад цистерне на прању улица-тура 8.900,00
6.14.Рад машине за сечење асфалта и бетона – по метру 430,00
6.15.Рад радника 1.000,00

НАПОМЕНА: Код пружања услуга на раздаљини преко 5 км цена се увећава за трошкове превоза од 120 дин/км.

 

7. ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКТЕ
7.1.Индивидуална стамбена изградња 4.810,00
7.2.Стамбено-пословна изградња 9.552,00
7.3.Пословно-стамбена изградња 35.750,00
7.4.Привредни објекти……. 0,5 % од вредности а највише до 29.207,00
7.5.Пословно-стамбена изградња где не постоји водоводна мрежа 3.750,00

 

У наведене цене комуналних услуга није урачунат порез на додату вредност-ПДВ.

Овај ценовник комуналних услуга се примењује од 27.06.2023. године (датум давања сагласности од стране оснивача).