ЦЕНОВНИК

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ:

 1. за домаћинства (физичка лица) ………………………………………………………………… 35.160,00 дин.
 2. за предузећа, установе, месечна потрошња испод 500 m3 …………………………..47.300,оо дин.
 3. предузећа и установе, месечна потрошња преко 500 m3………………………………58.300,оо дин.
 4. продавнице, локали, киосци, СТР и др. до 500 m3……………………………………….36.600,oo дин.
 5. одвајање прикључка за домаћинство …………………………………………………………. 9.000,оо дин.
 6. одвајање прикључка за локале …………………………………………………………………..14.500,00 дин.
 7. прикључак за стамбене објекте у вишеспратних зградама:
 • по једном стану…………………………………………………………………………………………..26.500,оо дин.
 • по једном локалу ……………………………………………………………………………………… 36.600,оо дин.

8. издавање мишљења и сагласности на прикључак ………………………………………….1.100,оо дин.

 

ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ_

 1. за домаћинства (физичка лица) ………………………………………………………………….. 9.800,оо дин.
 2. предузећа, установе, месечна потрошња испод 500 м3 ……………………………… 18.500,оо дин.
 3. предузећа, установе, месечна потрошња преко 500 м3 ……………………………….20.100,оо дин.
 4. продавнице, локали, киосци, СТР и др………………………………………………………..18.500,оо дин.
 5. стамбени објекти у вишеспратним зградама:
 • по једном стану…………………………………………………………………………………………….9.800,оо дин.
 • по једном локалу………………………………………………………………………………………. 18.500,оо дин.

 

ЗАМЕНА ВОДОМЕРА СТАРО ЗА НОВО УЗ ДОПЛАТУ:

 1. Водомер 13 мм – 1/2` ком. ………………………………………………………………………….. 2.600,оо дин.
 2. Водомер 20 мм – 3/4` ком …………………………………………………………………………… 3.510,оо дин.
 3. Водомер 25 мм – 1` ком ……………………………………………………………………………… 2.925,оо дин.
 4. Водомер 30 мм – 5/4` ком …………………………………………………………………………… 3.640,оо дин.
 5. Водомер 40 мм – 6/4` ком …………………………………………………………………………… 4.030,оо дин.
 6. Замена и поправка стакла по једном водомеру …………………………………………… 1.300,оо дин.

НАПОМЕНA:  У цену замене водомера урачунат је рад мајстора.

 

ЦЕНА ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОРИСНИКА НА УЛИЧНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ И ИСКЉУЧЕЊЕ КОРИСНИКА НА УЛИЧНИ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗБОГ НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА:

 1. Искључење корисника без ископа ………………………………………………………………. 3.960,оо дин.
 2. Искључење корисника са ископом у асфалтној површини …………………………. 18.200,оо дин.
 3. Искључење корисника са ископом у зеленој површини ……………………………… 11.700,оо дин.

ЗАМЕНА ВЕНТИЛА У ШАХТОВИМА ЗА ВОДОМЕР:

 1. Замена пропусног вентила фи 13 ком …………………………………………………………. 1.560,оо дин.
 2. Замена пропусног вентила фи 20 ком …………………………………………………………. 1.820,оо дин.
 3. Замена пропусног вентила фи 25 ком …………………………………………………………. 2.600,оо дин.
 4. Замена пропусног вентила фи 30 ком …………………………………………………………. 2.860,оо дин.
 5. Замена пропусног вентила фи 40 ком …………………………………………………………. 3.640,оо дин.
 6. Замена пропусног вентила фи 50 ком …………………………………………………………. 5.200,оо дин.
 7. Замена пропусног вентила ОЗ  фи 50  ком ………………………………………………… 19.760,оо дин.
 8. Замена пропусног вентила ОЗ  фи 80  ком ………………………………………………… 23.400,оо дин.
 9. Замена пропусног вентила ОЗ  фи 100  ком ………………………………………………. 24.700,оо дин.
 10. Замена пропус. вентила    ОЗ  фи 150  ком ……………………………………………….. 32.500,оо дин.

РАД РАДНИКА, СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА:

 1. Рад водоинсталатера – радни час ………………………………………………………………..1.300,оо дин.
 2. Рад радника на одржавању канализације …………………………………………………….1.500,оо дин.
 3. Специјалног возила “Канал џет“ радни час ……………………………………………….12.000,оо дин.
 4. Црпљење и прање септичке јаме запремине до 3м3   (Канал џетом)  тура ……10.000,оо дин.
 5. Комбинована грађевинска машина New Holand – радни час ……………………../…. 8.000,оo дин.
 6. Рад “New Holan“ на чишћењу снега – радни час са ПДВ-ом ……………………….. 5.000,оо дин.
 7. Комбинована грађевинска машина “Боб кет“ – радни час …………………………… 5.000,оо дин.
 8. Рад “Боб кета“ на чишћењу снега – радни час са ПДВ-ом ………………………….. 4.000,оо дин.
 9. Рад мини утоваривача на ломљењу бетона, асфалта – радни час ……………….10.000,оо дин.
 10. Превоз воде Цистерна за воду по тури ……………………………………………………….. 6.600,оо дин.
 11. Рад муљне пумпе на дубини до 7.м – радни час ………………………………….………. 2.000,oo дин.
 12. Рад бунарске пумпе за дубину до 15.м – радни час …………………………………….. 3.000,оо дин.
 13. Рад Цистерне на прању улица – тура …………………………………………………………. 5.000,оо дин.
 14. Рад радника – радни час ……………………………………………………………………………..1.000,оо дин.

НАПОМЕНА:Код пружања услуга на раздаљини преко 5 км цена се увећава за трошкове превоза од 100 дин/км.

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКТЕ

 1. Индивидуална стамбена изградња …………………………………………………………….. 4.810,оо дин.
 2. Стамбено – пословна изградња ………………………………………………………………….. 9.552,оо дин.
 3. Пословно – Пословно стамбена изградња ………………………………………………… 35.750,оо дин.
 4. Привредни објекти …….0,5% од вредности а највише до ……………………………. 29.207,оо дин.

У цене комуналних услуга није урачунат Порез на додату вредност- ПДВ
Цене комуналнх услга примењују се од 01.06.2022 године.