ПРИКЉУЧЕЊЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧАК

  1. Захтев за прикључак
  2. Фотокопија лична карте
  3. Доказ о уплати

ЦЕНОВНИК УСЛУГА  ЈКП “ВОДОВОД” ЛЕБАНЕ

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

1. За домаћинства (физичка лица) ………………………………………………………………… 20.634,оо.д.
2. Предузећа, установе месечна потрошња испод 500 м3……………………………….. 36.390,оо.д.
3. Предузећа и установе месечна потрошња преко 500 м3……………………………… 44.876,оо.д.
4. Продавнице, Локали, Киосци, СТР и др до 500 м3 ……………………………………… 28.149,оо.д.
5. Одвајање прикључка за домаћинства…………………………………………………………… 5.692,5о.д.
6. Одвајање прикључка за локале …………………………………………………………………..10.769,оо.д.
7. Прикључак за стамбене објекте у вишеспратним зградама
-по једном стану ……………………………………………………………………………………… 20.634,оо.д.
-по једном локалу ……………………………………………………………………………………. 28.149,оо.д.
8. Издавање мишљења и сагласности на прикључак ………………………………………… 1.100,оо.д.

ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

1. За сва домаћинства (Физичка лица) ……………………………………………………………… 7.506,оо.д.
2. Предузећа и установе месечне потрошње до 500 м3 …………………………………… 14.234,оо.д.
3. Предузеће и Установе месечне потрошње преко 500 м3 ……………………………… 14.360,оо.д.
4. Продавнице, Локали, Киосци, СТР и друго ………………………………………………….. 14.234,оо.д.
5. Стамбени објекти у вишеспратним зградама
-по једном стану …………………………………………………………………………………………. 7.506,оо.д.
-по једном локалу ……………………………………………………………………………………….13.134,оо.д.

У цене комуналних услуга није урачунат Порез на додату вредност- ПДВ.
Цене комуналнх услуга примењују се од 01.01.2020 године.